سه پایه سکسد ۶

مشخصات:

  • وزن : ۶٫۴kg
  • بیشترین ارتفاع : ۱۶۲cm
  • کمترین ارتفاع : ۵۵cm
  • طول حمل و نقل : ۱۶۲cm

۱۲۰ هزار تومان