کابل برق قرقره معمولی ۵۰ متری

مشخصات:

  • کابل قرقره برق به طول ۵۰ متر.

تماس بگیرید